Η Διακήρυξη της Εθνικής Β' των Ελλήνων Συνέλευσης στο Άστρος

Η Β' Εθνοσυνέλευση Άστρους ή Δεύτερη Εθνική Συνέλευση του Άστρους (10 Απριλίου 1823 - 30 Απριλίου 1823) ήταν η δεύτερη συνέλευση κατά τα χρόνια της Ελληνικής επανάστασης. Mία μέρα πρίν την 194η επέτειο της Β’ εν Άστρει Εθνικής Συνέλευσης ο δήμος Βόρειας Κυνουρίας κοινοποίησε το πρακτικό της Συνελεύσεως.

Τρίτον ήδη χρόνον διαρκεί ό υπέρ ανεξαρτησίας εθνικός των Ελλήνων πόλεμος καί ό τύραννος, ούτε κατά γήν, ούτε κατά θάλασσαν ηυδοκίμησεν, ενώ δέ αί τυραννοκτόνοι χείρες των Ελλήνων έπεμψαν μυριάδας Τούρκους εις Άδου καί φρούρια απέκτησαν καί την επικράτειαν εξησφάλισαν, ό δέ κρότος των ημετέρων όπλων, αντηχήσας, διετάραξε το Βυζάντιον, ευτύχησε τό έθνος νά διακήρυξη εν Επιδαύρω, κατά πρώτον ώς έθνος, την ανεξαρτησίαν του, νά νομοθέτηση καί έθνικήν νά καταστήση Διοίκησιν, ήδη δέ, μετά δέκα έξ μήνας, Δευτέραν νά συγκρότηση εν Άστρει Συνέλευσιν, ή οποία, αφού επεξεργάσθη και επεδιώρθωσεν αναλόγως τους καθεστώτας νόμους, διέταξε πολλά τών γενι¬κών τού έθνους συμφερόντων αφού εμελέτησε τά περί τού υποθετικού λογαριασμού, ενησχολήθη είς τά τών αναλόγων εθνικών δυνάμεων της ξηράς και της θαλάσσης•

αφού προσδιώρισε νά αρχίση ή Β' Περίοδος της Διοικήσεως, κατά τόν ευτυχώς επικρατούν¬τα Νόμον της Επιδαύρου, δέν μένει άλλο, πριν διαλυθή ή Συνέλευσις, αφήνουσα τήν Διοίκησιν νά εκπληροί τά μεγάλα αύτης χρέη, δέν μένει, ειμή νά διακήρυξη εις τό όνομα τού ελληνικού έθνους, τού οποίου νομίμως φέρει τήν πληρεξουσιότητα, και κηρύττει σήμερον κατ' επανάληψιν, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, τήν πολιτικήν τών Ελλήνων (ύ π α ρ ξ ι ν και ανεξαρτησία ν, διά την ανάκτησιν της οποίας έχυσε τό έθνος και χύνει αί¬ματα ποταμηδόν, μέ αμετάθετον απόφασιν όλοι, όλοι οι Έλληνες, ή νά επαναλάβωμεν αυτήν, κατά τά απαράγραπτα δικαιώματα μας, από τόν άρπαγα αύτης Σουλτάνον καί νά ανεξαρτηθώμεν εντελώς έθνος χωριστόν, αυτόνομον καί ανεξάρτητον αναγνωριζόμενοι, διά την δόξαν της αγίας ημών πίστεως καί τήν ευτυχίαν τών ανθρώπων, ή μέ τά όπλα είς τάς χείρας όλοι, όλοι οι Έλληνες νά καταβώμεν είς τους τάφους, αλλά χριστιανοί καί ελεύθεροι, καθώς ανήκει είς ανθρώπους προσπαθούντας νά απολαύσωσιν ατίμητα αγαθά, ό,τι λογής είναι ή πολιτική ύπαρξις καί ανεξαρτησία, καί τά όποια αυτά αγαθά δέν γνωρίζουσιν εκ φήμης, άλλ’ έχοντες εστερήθησαν καθώς ανήκει είς ανθρώπους κατοικούντας γήν ηρωϊκήν, όπου όλα, ενθυμίζοντα τήν προγονικήν εύκλειαν καί τάς προγονικάς αρετάς, εμψυχώνουσι μεγάλως ζωογονούντα καί, τέλος, καθώς ανή¬κει εις ανθρώπους πάτριον έχοντας τόν βάρβαρον νά καταπολεμώσι καί τήν πατρίδα νά απελευθερώνωσι.

Ταύτα είναι τά Πρακτικά της παρούσης Β' τών Ελλήνων Εθνικής Συνελεύσεως• ταύτα είναι, ειδικώτερον, διωρισμένη ή Συνέλευσις από τους ελευθέρους λαούς της Ελ¬λάδος νά διακήρυξη είς τήν υφήλιον περί τού ανά χείρας εθνικού υπέρ ανεξαρτησίας πο¬λέμου, καθώς καί περί τού σκοπού τού έθνους νά επαναλάβη τά όποια έχασε φώτα, ρυθμιζόμενον κατά τά λοιπά σοφά της Ευρώπης έθνη, από τών οποίων τήν φιλανθρωπίαν ελπίζει τό έλληνικόν έθνος πάσαν συνδρομήν καί βοήθειαν ή Συνέλευσις είναι, ακόμη, διωρισμένη νά ευχαρίστηση από μέρους όλων αυτών τών λαών τό στρατιωτικόν καί ναυτικόν, τά όποία είς τών δέκα έξ μηνών τό διάστημα ενδόξως αντηγωνίσθησαν καί υπέρ τών πεντήκοντα χιλιάδων εχθρών τό αίμα εξέχυσαν είναι διωρισμένη νά ευχαρίστηση καί τήν καθεστώσαν έθνικήν Διοίκησιν, διά τους μεγάλους αγώνας, όσους εδοκίμασε καθ' όλην αύτης τήν δεκαεξαμηνίαν Πρώτην Περίοδον νά ευχαρίστηση καί τάς διαλυθείσας μερικάς διοικήσεις, οίον Γερουσίαν της Πελοποννήσου, της Δυτικής Στερεάς Ελ¬λάδος καί Άρειον Πάγον.

Καιρός είναι, λοιπόν, νά διαλυθή σήμερον ή Συνέλευσις αύτη, ευχόμενη προς Θεόν τόν ζώντα τύχην αγαθή ν, χάριν τού έθνους τών Ελλήνων.
Εξεδόθη έν Άστρει, εντός τού μουσείου Καριτζιώτου, τη 18 Απριλίου τού χιλιοστού όκτακοσιοστού είκοστού τρίτου καί τρίτου της τών Ελλήνων Ανεξαρτησίας
Ό Πρόεδρος της Εθνικής Συνελεύσεως
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης